Представяне на проект SEnDIng SSA

Науката за данните (Data Science - DS) и Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) са сред технологиите, признати за едни от основните двигатели на промяната по отношение повишаване качеството на уменията и компетентностите на ИТ специалистите.

Прогнозираното несъответствие в уменията, успоредно с ускорената и непрекъсната еволюция на DS и IoT технологиите, както и широкото им приложение в голяма част от икономическите сектори, поставят все по-високи изисквания към квалификацията на съответните професионални профили, както и към необходимостта от постоянното й надграждане.

Проектът SEnDIng  - „Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals“ (Секторен алианс за разработване и предоставяне на иновативни програми за професионално образование и обучение на специалисти в областите Науката за данните и Интернет на нещата) има за цел да се справи с установените несъответствия в квалификацията на посочените специалисти и да предостави знания, умения и компетентности, които да отговарят на потребностите на пазара на труда.

За постигането на тази цел, в рамките на проекта, ще бъдат разработени и проведени две резултатно ориентирани модулни програми за професионално образование и обучение (в областта на DS и IoT), като ще се използват иновативни методологии за преподаване и обучение. Всяка една от програмите ще се структурира в съответствие с модела на смесено обучение и ще включва компонент за практическо обучение на работното място. В допълнение, предстои изготвянето на обща референтна схема на компетентностите, уменията, знанията и нивата на професионална квалификация на DS и IoT специалистите, която да съответства на Европейските класификационни рамки (eCF класификационна рамка и Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите - ESCO). По проекта ще бъде разработен и сертификационен механизъм, отговарящ на изискванията на ECVET (Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение ), посредством който ще се гарантира приложимостта и признаването на постигнатите резултати и в другите европейски държави.  

Проект SEnDIng обединява дванадесет партньора от Гърция, България, Кипър и Ирландия с различен профил, експертиза и култура (висши училища, центрове за професионално образование и обучение, ИТ асоциации, малки и средни предприятия (МСП) и сертифицираща организация), които споделят общата визия да осигурят висококвалифицирани специалисти в областта на DS и IoT за европейския пазар на труда.

Целеви групи по проекта:

  • ИТ специалисти и асоциации;
  • Центрове за професионално образование и обучение;
  • Сертифициращи организации;
  • Висши училища (университети);
  • Компании и МСП;
  • Институции, разработващи политики.

SEnDIng е тригодишен проект, координиран от Университета в Патра, Гърция и съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът стартира на 1 декември 2017 г. и ще приключи на 30 ноември 2020 г.

Първа работна среща на партньорите по проекта (Kick-off meeting)

Първата работна среща по проект SEnDIng  се състоя в гр. Патра, Гърция, на 31 януари и 1 февруари 2018 г. По време на двудневното събитие бяха проведени множество ползотворни дискусии, като беше обсъдено стартирането и изпълнението на проекта, в съответствие с предварително заложените работен план и график. През първия ден беше направено въвеждащо представяне на SEnDIng пред партньорите, като ръководителите на работните пакети 2, 3, 4 и 5 подробно изложиха предстоящите цели и задачи в рамките на всеки един от тях. Денят приключи с обсъждане на ролите на всички партньорите по проекта. Вторият ден от срещата бе фокусиран върху аспектите, свързани с управлението, финансовите въпроси и осигуряването на качеството, плана за популяризиране и последващо използване на резултатите по проекта. Срещата завърши с оценка на събитието, планиране на следващото заседание, както и обобщаване на предстоящите дейности и задачи.

Приключи първата половин година по проект SenDIng

През май 2018 г. успешно приключи първата половин година от изпълнението на проект SEnDIng.

През периода бяха постигнати редица резултати и бяха разработени следните документи: План за управление на проекта, План за осигуряване качеството на проекта, План за популяризиране на проекта, Методология за оценка на въздействието върху ключовите заинтересовани страни. В допълнение, бе изготвена първата версия на документа „Целеви учебни резултати (learning outcomes) в областта на DS и IoT“. Втората половин година от проекта също се очаква да бъде не по-малко интензивна. Предстои изготвянето на два основополагащи документа, и по-конкретно: а) референтен модел на уменията, компетентностите и квалификациите на специалистите в областта на DS и IoT и  б) учебни планове и програми за професионално образование и обучение в двете целеви направления.

Целеви учебни резултати в областта на DS и IoT по отношение на знания, умения и компетентности

Европейски софтуерен институт - Център Източна Европа разработи първата версия на целевите учебни резултатите на двата професионални профила по проекта (DS и IoT), дефинирани по отношение на знания, умения и компетентности. Те са отправната точка за планиране и изготвяне на учебни планове и учебни програми за ИТ специалисти, които възнамеряват да надградят своите компетентности в областта на DS и IoT.

Целевите учебни резултати бяха изготвени на база проучване на съществуващите разработки, учебни планове, програми и курсове в областта на DS и IoT. Впоследствие, предложенията бяха  обсъдени с партньорите по проекта и с ключовите експерти в съответните направления, като накрая бяха валидирани посредством онлайн проучване, в което взеха участие 43 представители на целевите групи. Изброените дотук дейности и резултати дават основание да се счита, че целевите учебни резултати отразяват текущите тенденции в областта на DS и IoT и отговарят на потребностите на индустрията.

Навременното дефиниране на целевите учебни резултати е много важна първа стъпка към успешното изпълнение на проект SEnDIng. Въз основа на тях, екипът по проекта ще разработи референтен модел на уменията, електронните компетентности и квалификационни нужди, както и учебни планове и програми за професионално образование и обучение в областта на DS и IoT. Вярваме, че с тази първа стъпка се движим в правилната посока и ще постигнем целта си да  разработим висококачествена програма за професионално образование и обучение, която ще бъде тествана пилотно в рамките на проекта и ще намери впоследствие своето приложение и в други европейски държави.

За допълнителна информация: Документ 2.1 ЦЕЛЕВИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, публикуван на интернет страницата на проекта.

Учебни планове и програми за професионално образование и обучение в областта на DS и IoT

Една от основните цели на проект SEnDIng е да бъдат разработени учебни планове и програми за професионално образование и обучение в областта на DS и IoT. Те следва да бъдат финализирани в края на първата година от изпълнението на проекта и ще формират основата за последващото разработване на учебното съдържание и цялостната обучителна програма, която ще се предостави на ключовите бенефициенти по SEnDIng - професионалисти в сферата на ИКТ.

Основните тематични области, които ще бъдат обхванати в рамките на направление „Наука за данните“ са: Python за DS, статистика за DS, съхранение и извличане на данни, приложно машинно обучение (applied machine learning), визуализация на данни и валидиране на моделите данни (data visualization and data models validation). Направление „Интернет на нещата“ ще съдържа модули в следните тематични области: интелигентни градове и домове, wearables (умно облекло), проследяване на местоположението, информационна сигурност и комуникационни технологии за IoT системите.

Двете програми за професионално образование и обучение ще бъдат проведени на три етапа, а именно:
а) асинхронно онлайн обучение (100 часа),
б) присъствено обучение (20 часа) и
в) практическо обучение на работното място с (4 месеца).

След приключване на трите модула, участниците ще бъдат оценявани с цел сертифициране на придобитите от тях  умения.

За допълнителна информация относно програмите за професионално образование и обучение, може да се свържете с координатора на проекта (Dr. Maria Rigou, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) или техническия ръководител на проекта (Dr. Vasileios Gkamas, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Резултати от DESI 2018

Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) е комбиниран индекс, който обобщава показатели за цифровата ефективност на Европа и следи развитието на държавите-членки на ЕС по отношение на цифровата конкурентоспособност.

Дания, Швеция, Финландия и Холандия са най-напредналите цифрови икономики в ЕС, следвани от Люксембург, Ирландия, Обединеното кралство, Белгия и Естония. Румъния, Гърция и Италия имат най-ниските резултати според DESI. Съгласно проучването, през 2017 г. всички държави-членки са подобрили резултатите си. Ирландия и Испания са напреднали най-много (близо 5 пункта за разлика от средния за ЕС от 3.2). От друга страна, има слабо увеличение в Дания и Португалия (под 2 пункта).

За допълнителна информация, моля посетете https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.