Втора транснационална партньорска среща по проект SEnDIng

Втората транснационална партньорска среща по проект SEnDIng се състоя в София, България, в периода 7-8 ноември 2018 г. По време на събитието бяха обсъдени напредъкът по проекта, както и планираните дейности за втората година от неговото изпълнение. През първия ден фокусът на дискусиите бе поставен върху следните ключови Работни пакети (РП): изготвяне на учебни планове/учебни модули (РП 2), разработване на учебни материали/учебно съдържание (РП 3), сертифициране и оценка на участниците в обученията (РП 4) и дизайн на онлайн курсовете за професионална квалификация (РП 5). Вторият ден от срещата бе посветен на хоризонталните дейности по проекта, в това число: осигуряване на качество, оценяване, публичност и популяризиране, техническо и финансово изпълнение и отчетност. Събитието завърши с представяне на работен план за втората проектна година, планиране на следващата партньорска среща и оценка на настоящата.

second meeting

Успешна първа година по проект SEnDIng

През месец ноември 2018 г. успешно приключи първата година от изпълнението на проект SEnDIng.

През посочения период бяха постигнати следните ключови резултати: дефиниране на целевите учебни резултати (learning outcomes), изготвяне на референтен модел и разработване на модулни, резултатно-ориентирани учебни планове и програми в целевите професионални направления по проекта - Наука за данните (Data Science - DS) и Интернет на нещата (Internet of Things - IoT). Също така, бяха изготвени План за публичност и популяризиране на проекта, осигуряващ ефективна комуникация с целевата група, първа версия на Плана за последващо използване на резултатите по проекта, както и План за оценка на резултатите и въздействието, съдържащ методология и инструменти за неговото приложение.

Втората година по проекта също се очаква да бъде интензивна като предстои изпълнението на следните дейности: разработване на методология за провеждане на програмите за професионално образование и обучение, изготвяне на учебните материали/учебното съдържание, дизайн на електронна обучителна платформа и организиране и провеждане на самите обучения.

Приложение на ESCO (Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите) и e-Competence Framework (eCF класификационна рамка на ЕС) при разработването на референтния модел за професионалните направление DS и IoT

По проект SEnDIng бе разработен референтен модел за DS и IoT специалисти, който очертава основните компоненти на учебната среда, от гледна точка на:

  • квалификации;
  • умения;
  • сертифициране;
  • целевите учебни резултати (learning outcomes) и
  • професионални профили.

Моделът бе изготвен въз основа на дефинираните в рамките на проекта целеви учебни резултати (learning outcomes) за DS и IoT специалистите, от една страна, и структурата на Европейската eCF класификационна рамка (в т.ч. резултатите от CEN Workshop on ICT Skills as European ICT Professional Role Profiles: http://www.ecompetences.eu/cen-ict-skills-workshop/ и Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите – ESCO (https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation), от друга. Целевите учебни резултати (learning outcomes), съдържащи се в референтния модел по проекта, са приведени в пълно съответствие с дефинициите на Европейските референтни модели. По посочения начин, чрез използването на мултидисциплинарните характеристики на областите DS и IoT, бе създадена основа за по-задълбочено разбиране на уменията и компетентностите, която би могла да се прилага в различен контекст и организации. В допълнение, стандартизираното описание на ИКТ компетентностите на Европейската eCF класификационна рамка и общата референтна терминология на ESCO осигуряват прозрачност, съпоставимост и приложимост на референтния модел в различните европейски държави.

Допълнителна информация относно референтния модел се съдържа в документа D2.2: REFERENCE MODEL OF SKILLS, E-COMPETENCES AND QUALIFICATION NEEDS OF DATA SCIENTISTS AND IoT ENGINEERS публикуван на интернет страницата на проект SEnDIng.

Учебна програма за професионално образование и обучение в областта на DS и IoT по проект SEnDIng

Учебната програма все по-често се възприема от заинтересованите страни като динамична рамка, насочваща процесите по преподаване и обучение, както и като механизъм за управление на качеството. По проект SEnDIng бяха разработени учебни програми в две професионални направления – DS и IoT. Основните характеристика на учебната програмата са:

  • Мултидисциплинарност. Разработените модули обхващат три дисциплини: Наука за данните (DS), Интернет на нещата (IoT) и т.н. „меки умения“;
  • Модулен принцип. Учебната програма по всяка една дисциплина се състои от обучителни модули. Всеки от тях, от своя страна, е разделен на обучителни единици с три степени на сложност: въведение, основно ниво и напреднали. По посочения начин се осигурява възможността участниците в обученията да използват учебните материали съобразно потребностите си.
  • Ориентираност към резултатите. Въз основа на предварително заложените целеви учебни резултати (learning outcomes) на макро равнище бяха дефинирани целевите резултати на всяка една от обучителните единици. Резултатно-ориентираната програма за професионално образование и обучение е ефективно средство за преодоляване на потенциалните несъответствия между академичните среди и бизнеса, както и за насърчаване на активното предаване и обучение.

 

Учебната програма за обучение на специалисти в областта на DS и IoT ще се състои от три фази: асинхронно онлайн обучение, присъствено обучение и практическо обучение на работното място. Провеждането на курсовете ще стартира през месец октомври 2019 г. Всички заинтересовани страни ще бъдат поканени за участие чрез открита покана за кандидатстване. За повече информация се свържете с координатора на проекта (Dr. Maria Rigou Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) и техническия ръководител на проекта (Dr. Vasileios Gkamas, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Обзор на програмите за професионално образование и обучение в Европа: ново проучване на Cedefop

Европейският център за развитие на професионалното образование и обучение (The European Centre for the Development of Vocational Training – Cedefop) публикува нов доклад, който съдържа информация за професионалното образование и обучение (ПОО) в 30 държави: всичките страни-членки на ЕС, Норвегия и Исландия. В публикацията се разглежда мястото на ПОО в съществуващите системи за образование и обучение, представени са основните възможности за достъп и развитие на учащите, видовете и нивата на придобита квалификация, типовете програми, моделите за провеждане на обученията, съотношението и продължителността на практическите обученията, провеждани на работното място.

Докладът е добра отправна точка за работата на институциите, разработващи политики в сектора, социалните партньори, експертите и изследователите. Публикацията е полезна и за останалите участници в системата на ПОО: центровете за ПОО; учителите и обучаващи; специалисти по професионално ориентиране, квалификация и валидиране; неспециалисти, които искат да се запознаят с ПОО в страните от ЕС и извън него.

Докладът, също така, потвърждава тенденциите, изведени от Cedefop в провеждания от него политически мониторинг: засилва се ролята на т.н. „обучение на работното място“, най-вече под формата на „чиракуване“, докато формалното ПОО се отваря за различни възрастови групи, като по този начин позволява на учащите да се развиват и да повишават своята квалификация.

За допълнителна информация може да се запознаете с доклада, публикуван тук.