Проект SEnDIng официално приключи!

Това ще бъде последният бюлетин по Проект SEnDIng, тъй като проектът приключи на 31 януари 2021 г. Университетът в Патра (University of Patras), координиращата организация по проекта, заедно с всички останали партньори, подписаха Меморандум за разбирателство, заявявайки своето намерение да продължат сътрудничеството си в посока постигане на устойчивост на резултатите от SEnDIng, посредством (a) продължаване на поддръжката на основните постигнати резултати (напр. уебсайтът на проекта и MOOC), (b) инкорпориране на програмите за професионално обучение в предлаганите от тях обучения, където това е приложимо, (c) популяризиране на проекта посредством своите мрежи и (d) разработване на последващ проект като продължение на настоящия.

Основните постигнати цели от проекта са, както следва:

 • Създаване на две програми за професионално обучение в областта на Data Science и IoT, с учебна програма, базирана на мултидисциплинарен подход и резултати от обучението, съчетаваща технически знания и умения с трасверсални умения и компетентности.
 • Създаване на 2 референтни модела на знания, умения и компетентности за професионалисти в областта на Data Science и IoT в съответствие с познатите европейски рамки като eCF класификационна рамка (e-Competence Framework) и Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите (the European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).
 • Пилотиране на програми за професионално обучение в три фази (онлайн обучение по Data Science/IoT, онлайн обучение по трансверсални умения и практическо обучение на работното място) и сертифициране на постигнатите резултати от обучението.
 • Разпространяване на постигнатите резултати от проекта към целевите групи и тяхното ангажиране с проекта с цел максимизиране на неговото потенциално въздействие.
 • Предприемане на действия в посока постигане на устойчивост на постигнатите от проекта резултати и тяхното прилагане от съответните заинтересовани страни.

За повече информация, моля прочетете финалния доклад по проекта.

UNICERT обезпечи процеса по сертификацията по SEnDIng с официална акредитация

Последният важен етап при изпълнението на проекта SEnDIng беше процесът на сертифициране на всички обучаващи се, които отговарят на изискванията на проекта и са придобили право да участват в официалните сертификационни процедури. UNICERT S.A. от Гърция е партньорската организация с експертиза в тази област, акредитирана от E.O.P.P.E.P. (Националната организация за сертификация на квалификации и професионално ориентиране), която беше отговорна за проектирането, разработването и изпълнението на всички необходими действия за създаване на висококачествен процес на сертифициране в съответствие с европейските стандарти. По време на разработването на процедурата за сертифициране, UNICERT S.A. беше в тясно сътрудничество с всички партньори по проекта с оглед разработването на сертификационна система с високо качество.

Сертификационните изпити по SEnDIng бяха реорганизирани и проведени онлайн посредством системата TELEPROCTORING поради избухването на пандемията. Системата беше създадена при следването на стандартите за сертификация на хора ISO/IEC 17024:2012  от E.SY.D. (Hellenic Accreditation System), което свидетелства за факта, че сертификационният процес е проведен безпристрастно и базиран на обоснована компетентност, като същевременно предоставя сертификати, признати и валидни като еквивалент на присъжданите от националните агенции по акредитация от страните – членки на ЕА (European Cooperation for Accreditation).

И накрая, най-обещаващ и добавящ стойност към устойчивостта на проекта е фактът, че UNICERT S.A. взе решение да акредитира сертификационния процес по SEnDing чрез E.SY.D с оглед на това да бъде валиден в страните от Европа. Официалната европейска акредитация от националните агенции по акредитация от страните – членки на ЕА по E.SY.D. има висока академична стойност и е инструмент за личностна и професионална реализация на пазара на труда от страна на обучаемите, които биха придобили такъв сертификат. Това постижение ще повиши и поддържа интереса на потенциалните обучаеми към ползването на MOOC в рамките на SEnDing, дори и след приключването на проекта, както и да участват в такива сертификационни изпити.

SEnDIng сертификати

Участниците в пилотните обучения по Data Science и IoT training получиха два различни сертификата. Сертификат за високи постижения бе връчен на онези участници, които успешно са завършили онлайн курсовете по Data Science и/или IoT в SEnDIng MOOC (т.е. постигнали са резултат 70% или повече на тестовете за самооценка в модулите на програмата).

Официалният SEnDIng сертификат бе връчен на участници, издържали успешно сертификационния изпит, провел се в края на обученията, и които успешно са завършили:

 • 103 часа онлайн курсове по Data Science или 103 часа онлайн курсове по IoT в MOOC
 • 20 часа обучения по трансверсални умения
 • 320 часа практическо обучение на работното място в обичайна работна среда, работейки по проекти в областта на Data Science и IoT

SEnDIng в цифри

250+ безплатни образователни ресурсни единици, достъпни за изтегляне

13 онлайн курса в http://mooc.sending-project.eu/ с повече от 200 потребители

 • 6 поData Science
 • 6 поInternet of Things
 • 1 поTransversal Skills

+440 часа обучения

 • 103 часа онлайн курсове по Data Science или IoT
 • 20 онлайн обучения по трансверсални умения
 • 320 часа практическо обучение на работното място

Равнища на успеваемост в пилотните обучения по Data Science и IoT

 • 39% от обучаващите се успешно са завършили онлайн обучението по Data Science и са получили сертификат
 • 37% от обучаващите се успешно са завършили онлайн обучението по IoT и са получили сертификат
 • 31% от обучаващите се успешно са завършили курса по трансверсални умения
 • 100% от обучаващите се успешно са завършили практическото обучение на работното място и са получили SEnDIng сертификация

Какво споделят обучаващите се относно SEnDIng MOOC

 • 77% споделят, че са харесали курсовете;
 • 71% споделят, че курсовете са отговорили на техните очаквания;
 • 68% споделят, че качеството на курсовете е било високо;
 • 80% споделят, че курсовете ще бъдат полезни в работата им;
 • 78% споделят, че целите на курсовете са били ясно дефинирани;
 • 77% споделят, че разпределението на времето за провеждане на курсовете е било разумно;
 • 82% споделят, че курсовете са повишили техните познания по темата;
 • 73% споделят, че са били предизвикани да научат повече, отколкото са очаквали.

Докладите от специалната сесия SEnDIng PCI 2020 ще бъдат публикувани в поредицата ACM’s ICPS

Заключителната конференция по SEnDIng съвместно организира специалната сесия “Education and training on Data Science and IoT” в рамките на 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020).

Материалите от PCI 2020 се публикуват в поредицата ACM ICPS Series, достъпни са чрез ACM Digital Library и са индексирани в базите данни с висок индекс на цитируемост. Изданието, съдържащо материалите от PCI 2020 има ISBN 978-1-4503-8897-9.

Презентациите от специалната сесия могат да бъдат прегледани тук.

Победителите в онлайн конкурса на SEnDIng

Консорциумът организира конкурс за всички участници, които са се записали в MOOC след 21/12/2020 г. и са завършили онлайн курсовете по обучителните програми за Data Science или IoT преди 31 януари 2021 г.  Беше предвидена награда в размер на EUR 200 за двама обучаеми, постигнали най-висок среден успех от тестовете за самооценка на онлайн курсовете по Data Science и IoT респективно; наградата беше предоставена от Greek Computer Society.

Бихме искали да поздравим победителите и да им благодарим, че бяха част от Проекта SEnDIng!

Отзиви от партньорите по SEnDIng

Атанас Янев, софтуерен инженер в Code Runners

Живеейки в ерата на IoT и компютърните технологии, е важно да усвоиш техния фундамент, за да си в състояние да управляваш и разработваш следващото поколение свързани производства, индустрии и домейни. Обучението беше изключително полезно за мен, тъй като основната ми област на интерес е именно  IoT.

Dimitropoulou Panagiota, партньор в Mixanografiki Ltd

Знанията, предложени от проекта SEnDIng, бяха от изключителна важност за нашата компания, тъй като ни дадоха възможност и подкрепиха усилията ни да научим повече и да планираме проекти в сферите на Data Science и IoT, върху които понастоящем работим.

Teresa Papagiannopoulou, Координатор Европейски проекти в Olympic Training and Consulting Ltd

Опитът, придобит от проекта SEnDIng, допринесе за нашето по-добро разбиране и изграждане на определена степен на запознатост с новата дигитална реалност, в която пандемията от COVID-19 ни постави по-рано от очакваното в ежедневната практика по предоставянето на услуги в сферата на професионалните обучения.

Nikos Kostis, VP Engineering, Yodiwo

SEnDIng ни помогна посредством предоставянето на солидна рамка и насоки за обучение, осъществявайки това по един високоефективен и органичен начин. Планираме да приложим обученията при всички наши дейности, свързани с практически обучения на работното място.