UNICERT обезпечи процеса по сертификацията по SEnDIng с официална акредитация

Последният важен етап при изпълнението на проекта SEnDIng беше процесът на сертифициране на всички обучаващи се, които отговарят на изискванията на проекта и са придобили право да участват в официалните сертификационни процедури. UNICERT S.A. от Гърция е партньорската организация с експертиза в тази област, акредитирана от E.O.P.P.E.P. (Националната организация за сертификация на квалификации и професионално ориентиране), която беше отговорна за проектирането, разработването и изпълнението на всички необходими действия за създаване на висококачествен процес на сертифициране в съответствие с европейските стандарти. По време на разработването на процедурата за сертифициране, UNICERT S.A. беше в тясно сътрудничество с всички партньори по проекта с оглед разработването на сертификационна система с високо качество.

Сертификационните изпити по SEnDIng бяха реорганизирани и проведени онлайн посредством системата TELEPROCTORING поради избухването на пандемията. Системата беше създадена при следването на стандартите за сертификация на хора ISO/IEC 17024:2012  от E.SY.D. (Hellenic Accreditation System), което свидетелства за факта, че сертификационният процес е проведен безпристрастно и базиран на обоснована компетентност, като същевременно предоставя сертификати, признати и валидни като еквивалент на присъжданите от националните агенции по акредитация от страните – членки на ЕА (European Cooperation for Accreditation).

И накрая, най-обещаващ и добавящ стойност към устойчивостта на проекта е фактът, че UNICERT S.A. взе решение да акредитира сертификационния процес по SEnDing чрез E.SY.D с оглед на това да бъде валиден в страните от Европа. Официалната европейска акредитация от националните агенции по акредитация от страните – членки на ЕА по E.SY.D. има висока академична стойност и е инструмент за личностна и професионална реализация на пазара на труда от страна на обучаемите, които биха придобили такъв сертификат. Това постижение ще повиши и поддържа интереса на потенциалните обучаеми към ползването на MOOC в рамките на SEnDing, дори и след приключването на проекта, както и да участват в такива сертификационни изпити.