Το έργο SEnDIng έχει επίσημα ολοκληρωθεί!

Αυτό είναι το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου SEnDIng, καθώς το έργο ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2021. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, συντονιστής εταίρος του SEnDIng, μαζί με τους εταίρους του έργου, υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Συμφωνίας αναφορικά με την πρόθεση των  συμμετεχόντων εταίρων να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου SEnDIng μέσω (α) της υποστήριξης των κύριων αποτελεσμάτων του έργου (π.χ., τον επίσημο ιστότοπο του έργου και τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα MOOC), (β) της ενσωμάτωσης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις εκπαιδευτικές τους δράσεις κατά περίπτωση, (γ) της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας των εταίρων και (δ) τον σχεδιασμό ενός νέου έργου ως συνέχεια του SEnDIng.

Οι κύριοι στόχοι του SEnDIng που επιτεύχθηκαν είναι:

 • Σχεδιασμός δύο (2) προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων που βασίζονται σε πολυθεματικά και προσανατολισμένα σε μαθησιακά αποτελέσματα προγράμματα σπουδών και συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες με διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες.
 • Σχεδιασμός δύο (2) μοντέλων αναφοράς για τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των επιστημόνων και επαγγελματιών στην Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πλαίσια Αναφοράς και Προτύπων (ESCO, eCF).
 • Πιλοτικά προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε τρεις φάσεις (διαδικτυακή εκπαίδευση στην Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, διαδικτυακή εκπαίδευση σε διαπροσωπικές δεξιότητες και εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον) και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε στοχευμένες ομάδες με σκοπό την αποτελεσματική ενασχόλησή τους με αυτό και την μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου του έργου.
 • Δράσεις για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου SEnDIng και την αξιοποίησή τους από τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην τελική έκθεση αναφοράς του έργου SEnDIng.

Το έργο SEnDIng σε αριθμούς

Διαθέσιμοι περισσότεροι από 250 ανοιχτοί μαθησιακοί πόροι

13 διαδικτυακά μαθήματα διαθέσιμα στην διεύθυνση http://mooc.sending-project.eu/

 • 6 στην Επιστήμη Δεδομένων
 • 6 στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • 1 στις Διαπροσωπικές Δεξιότητες

Περισσότερες από 440 ώρες εκπαίδευσης

 • 103 ώρες διαδικτυακών μαθημάτων στην Επιστήμη Δεδομένων ή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • 20 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές δεξιότητες
 • 320 ώρες εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

Ποσοστά επιτυχίας στην πιλοτική εκπαίδευση της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων

 • Το 39% των εκπαιδευομένων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικτυακή εκπαίδευσή τους στην Επιστήμη Δεδομένων και έχουν αποκτήσει ένα Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης
 • Το 37% των εκπαιδευομένων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικτυακή εκπαίδευσή τους στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και έχουν αποκτήσει ένα Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης
 • Το 31% των εκπαιδευομένων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικτυακή εκπαίδευσή τους στις διαπροσωπικές δεξιότητες
 • 100% των εκπαιδευόμενων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και απόκτησαν την Πιστοποίηση SEnDIng

Τι είπαν οι εκπαιδευόμενοι για τα Διαδικτυακά Μαθήματα MOOC του έργου SEnDIng

 • 77% δήλωσε ότι τους άρεσαν τα μαθήματα
 • 71% δήλωσε ότι τα μαθήματα ικανοποίησαν τις προσδοκίες τους
 • 68% δήλωσε ότι η ποιότητα των μαθημάτων ήταν υψηλή
 • 80% δήλωσε ότι τα μαθήματα έχουν χρησιμότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον
 • 78% δήλωσε ότι οι στόχοι των μαθημάτων ήταν σαφώς καθορισμένοι
 • 77% δήλωσε ότι ο χρόνος που διατέθηκε για τα μαθήματα ήταν επαρκής
 • 82% δήλωσε ότι τα μαθήματα ενίσχυσαν τις γνώσεις τους στο αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο
 • 73% δήλωσε ότι οι γνώσεις που απέκτησαν είναι περισσότερες από ότι αρχικά είχαν εκτιμήσει

Η UNICERT υπέβαλε για έγκριση από το ΕΣΥΔ τη διαδικασία πιστοποίησης του έργου SEnDIng

Το τελευταίο ορόσημο του έργου SEnDIng ήταν οι εξετάσεις πιστοποίησης για όλους τους εκπαιδευόμενους που πληρούσαν τις απαιτήσεις του έργου και είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις επίσημες διαδικασίες πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης UNICERT, ειδικός εταίρος από την Ελλάδα και διαπιστευμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου κύκλου πιστοποίησης σύμφωνα με γνωστά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Κατά την περίοδο ανάπτυξης της διαδικασίας πιστοποίησης, ο φορέας πιστοποίησης UNICERT συνεργάστηκε στενά με όλους τους εταίρους του έργου προκειμένου να διαμορφώσει ένα υψηλής ποιότητας σύστημα πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης στο έργο SEnDIng σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν διαδικτυακά μέσω ενός συστήματος εξ΄ αποστάσεως επιτήρησης (TELEPROCTORING) λόγω της πανδημίας COVID-19. Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 για την πιστοποίηση προσώπων από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), το οποίο διασφαλίζει ότι η διαδικασία πιστοποίησης διεξάγεται αμερόληπτα βάσει τεκμηριωμένης ικανότητας, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τα πιστοποιητικά αναγνωρισμένα και έγκυρα ως ισοδύναμα με εκείνα που απονέμονται από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των Χωρών/Κρατών της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση.

Τέλος, μια ελπιδοφόρα και προστιθέμενης αξίας ενέργεια για τη βιωσιμότητα του έργου SEnDΙng, είναι ότι ο φορέας UNICERT υπέβαλλε προς έγκριση από το Ε.ΣΥ.Δ, τη διαδικασία πιστοποίησης του έργου, προκειμένου να είναι επίσημα έγκυρη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η επίσημη Ευρωπαϊκή Διαπίστευση από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των Χωρών / Κρατών της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ, δίνει υψηλή αξία σε ακαδημαϊκό επίπεδο και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη στην αγορά εργασίας, των εκπαιδευομένων που θα λάβουν την συγκεκριμένη πιστοποίηση. Η θετική αυτή προοπτική θα επαυξήσει και θα διατηρήσει το ενδιαφέρον των εν δυνάμει εκπαιδευομένων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα MOOC του έργου SEnDing, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του, και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Πιστοποιήσεις του έργου SEnDIng

Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εκπαίδευση για την Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, έχουν λάβει δύο διαφορετικές πιστοποιήσεις. Το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης απονεμήθηκε στους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία (δηλαδή πέτυχαν βαθμολογία 70% ή μεγαλύτερη σε όλα τα κουίζ αυτό-αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων του MOOC) τα διαδικτυακά μαθήματα της Επιστήμης των Δεδομένων και / ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων στο SEnDIng MOOC.

Το επίσημο πιστοποιητικό του έργου SEnDIng απονεμήθηκε σε όσους πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία:

 • τις 103 ώρες διαδικτυακών μαθημάτων MOOC στην Επιστήμη των Δεδομένων ή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
 • τις 20 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές δεξιότητες,
 • τις 320 ώρες εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και ενασχόλησης σε έργα στην περιοχή της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Οι εργασίες του έργου SEnDIng, στην ειδική συνεδρία του PCI 2020, δημοσιεύτηκαν στην σειρά ICPS της εκπαιδευτικής και επιστημονικής εταιρίας ACM

Στο τελικό συνέδριο του έργου SEnDIng συν-διοργανώθηκε ειδική συνεδρία με τίτλο “Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων” στο πλαίσιο του 24ου  Εθνικού Συνεδρίου στην Πληροφορική (PCI 2020).

Τα πρακτικά του PCI 2020 δημοσιεύονται στη σειρά ACM ICPS και διατίθενται μέσω της  Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ACM  σε αναγνωρισμένα ευρετήρια και αποθετήρια παραπομπών. Στον τόμο με τα πρακτικά του PCI 2020 έχει ανατεθεί ο ακόλουθος  Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου (ISBN): 978-1-4503-8897-9.

Οι παρουσιάσεις της ειδικής συνεδρίας είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι νικητές του διαδικτυακού διαγωνισμού στο έργο SEnDIng

Η κοινοπραξία του έργου SEnDIng διοργάνωσε διαγωνισμό για όλους εκείνους που εγγράφηκαν στο MOOC μετά τις 21/12/2020 και ολοκλήρωσαν τα διαδικτυακά μαθήματα του προγράμματος εκπαίδευσης της Επιστήμης των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2021. Ένα χρηματικό έπαθλο στο ποσό των 200€ ορίστηκε για τους δύο εκπαιδευόμενους που θα επιτύχουν την υψηλότερη μέση βαθμολογία στα κουίζ αυτό-αξιολόγησης των διαδικτυακών μαθημάτων στην Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό προσφέρθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους νικητές και να τους ευχαριστήσουμε που συμμετείχαν στο έργο SEnDIng!

Δηλώσεις από τους εταίρους του έργου SEnDIng

Atanas Yanev, Μηχανικός λογισμικού στην εταιρία CodeRunners

Στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων  και των υπολογιστών, είναι σημαντικό να κατανοήσεις τις βασικές τους αρχές για να είσαι σε θέση να διαχειριστείς και να αναπτύξεις την επόμενη γενιά συνδεδεμένων οντοτήτων σε διάφορους τομείς και στη βιομηχανία. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου SEnDIng ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για μένα, καθώς τα ενδιαφέροντά μου εστιάζονται στην περιοχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

 

Dimitropoulou Panagiota, Συνεργάτης στην Mixanografiki Ltd

Η γνώση που αποκτήθηκε από το έργο SEnDIng, έχει ιδιαίτερη σημασία στην εταιρεία μας, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία και μας κινητοποίησε να μάθουμε περισσότερα και να σχεδιάσουμε έργα στην Επιστήμη των Δεδομένων και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, στα οποία ήδη εργαζόμαστε αποτελεσματικότερα.

 

Teresa Papagiannopoulou, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Olympic Training and Consulting Ltd

Η εμπειρία του έργου SEnDIng συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση και την εξοικείωση με το νέο ψηφιακό περιβάλλον, που η πανδημία COVID-19 διαμόρφωσε νωρίτερα από ότι αναμενόταν, στην καθημερινή πρακτική της παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Nikos Kostis, VP Engineering στην εταιρία Yodiwo

Το έργο SEnDIng μας παρείχε ένα ισχυρό πλαίσιο και την κατάλληλη καθοδήγηση για την εκπαίδευση με έναν πολύ αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο. Σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε τις πρακτικές του με στοχευμένες ενέργειες κατάρτισης στο εταιρικό μας περιβάλλον.