5η συνάντηση των εταίρων του έργου SEnDIng

Η 5η συνάντηση των εταίρων του έργου SEnDIng διοργανώθηκε στην αρχή του τελευταίου εξαμήνου του έργου (M32, 6 Ιουλίου 2020). Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αλλά λόγω της μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής ZOOM. Ο σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να συζητηθούν:

 • δραστηριότητες διάχυσης του έργου,
 • λεπτομέρειες για τη διαδικασία πιστοποίησης,
 • εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

και πώς οι συγκεκριμένες φάσεις του έργου επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19.

Επίσης, οι εταίροι του SEnDIng συζήτησαν τις επιλογές βιωσιμότητάς του και λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση του Τελικού Συνεδρίου, το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται στους κύριους ενδιαφερόμενους του έργου και να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, οι εταίροι του έργου συζήτησαν τη δυνατότητα να αιτηθούν την τροποποίηση της περιόδου επιλεξιμότητας του SEnDIng και να παρατείνουν τη διάρκειά του για δύο (2) ακόμη μήνες (νέα προτεινόμενη ημερομηνία λήξης του έργου στις 31/1/2021).

Τελευταίο εξάμηνο του έργου SEnDIng

Το έργο SEnDIng έχει εισέλθει στο τελευταίο εξάμηνο υλοποίησης (Ιούνιος - Νοέμβριος 2020) το οποίο επικεντρώνεται στη διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και στην ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης της εκπαίδευσης, η οποία διεξάγεται σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι εταίροι του έργου επιβλέπουν τους εκπαιδευόμενους στις συμμετέχουσες εταιρείες, διασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών, υποστηρίζεται αποτελεσματικά και οι εταιρείες έχουν εισέλθει στη φάση όπου οι εκπαιδευμένοι συνεργάτες τους είναι αποτελεσματικοί σε έργα που σχετίζονται με την Επιστήμη των Δεδομένων ή / και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες ενθαρρύνθηκαν να αναθέσουν στους εκπαιδευμένους συνεργάτες τους σχετικά έργα, έτσι ώστε αυτή η περίοδος να είναι χρήσιμη και παραγωγική σύμφωνα και με το τακτικό πλάνο εργασιών της εταιρείας. Επιπλέον, και στις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες δεν διέθεταν έργα σχετικά με την Επιστήμη των Δεδομένων ή / και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το SEnDIng διέθεσε ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών έργων για την απασχόληση και εκμάθηση των εκπαιδευόμενων. Η συγκεκριμένη περίοδος συνδέεται με τη διαδικασία πιστοποίησης που θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ενώ η δυνατότητα πιστοποίησης θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τρεις φάσεις του Προγράμματος Κατάρτισης του έργου SEnDIng, είτε αφορά την Επιστήμη των Δεδομένων είτε του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία COVID-19, η πιστοποίηση θα γίνει είτε δια ζώσης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας, είτε από απόσταση, χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα με έναν ισχυρό μηχανισμό αυθεντικοποίησης. Όσον αφορά τις ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του SEnDIng, η κεντρική εκδήλωση είναι το Τελικό Συνέδριο του έργου, το οποίο θα διοργανωθεί διαδικτυακά.

Τελικό Συνέδριο του έργου SEnDIng

Το τελικό συνέδριο του έργου SEnDIng θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι διττός:

 • να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν σε έργα Επιστήμης των Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων,
 • να προσελκύσει τους κύριους ενδιαφερόμενους προκειμένου να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σχετικά με την Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και να συζητήσει διεξοδικά τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν βέλτιστα και αποτελεσματικά.

Στο τελικό συνέδριο, ενθαρρύνεται η συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεων και επαγγελματιών (είτε μεμονωμένα ή σε επιστημονικές ενώσεις) που έχουν εμπειρία ή τεχνογνωσία για να μοιραστούν σχετικά με το σημαντικό κενό που εντοπίζεται στις δεξιότητες που συνδέονται με την Επιστήμη Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την υψηλή ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά εργασίας για τις συγκεκριμένες δεξιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο (πρόγραμμα συνεδρίου, εγγραφή κ.λπ.) είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference.

Το εργαλείο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής αγοράς δεδομένων

Η σύμπραξη των «The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal» και «International Data Corporation» παρουσίασε την έκθεση με τίτλο «The European Data Market Monitoring Tool Key Facts & Figures, First Policy Conclusions, Data Landscape and Quantified Stories». Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζει ένα σύνολο δεικτών που προσμετρούν τους επαγγελματίες / επιστήμονες των δεδομένων, την αξία της αγοράς δεδομένων, τον αριθμό των εταιρειών παροχής δεδομένων και χρηστών δεδομένων και τα έσοδά τους, καθώς και το συνολικό αντίκτυπο της οικονομίας δεδομένων στο ΑΕΠ της ΕΕ. Όλοι οι δείκτες παρουσιάζονται για τα έτη 2018 έως 2020 και προεκτείνονται έως το 2025, σύμφωνα με τρία εναλλακτικά πιθανά σενάρια: Baseline, High Growth και Challenge. Σύμφωνα με την έκθεση, η αξία της οικονομίας δεδομένων, η οποία συνεκτιμά τις συνολικές επιπτώσεις της αγοράς δεδομένων στην οικονομία στο σύνολό της, ξεπέρασε το όριο των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019 για την ΕΕ27 (συν το Ηνωμένο Βασίλειο), με αύξηση 7,6% κατά το προηγούμενο έτος. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο αριθμός των επαγγελματιών / επιστημόνων δεδομένων στην ΕΕ27 (συν το Ηνωμένο Βασίλειο) έφτασε τα 76 εκατομμύρια το 2019, που αντιστοιχούν στο 3,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού, με αύξηση 5,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ανωτέρω έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Εκπαιδευτικό υλικό για την οικοδόμηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων

Το έργο SEnDIng έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την οικοδόμηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Ο στόχος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι διττός: (α) να βοηθήσει τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους να οικοδομήσουν τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους που αναπτύσσονται κατά την ακαδημαϊκή και βιωματική μάθηση, (β) να τους προετοιμάσουν για την ενσωμάτωσή τους με δημιουργικό τρόπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και να ενεργούν με συνεργατικό τρόπο.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε (5) ενότητες:

 • Αποτελεσματική επικοινωνία και παρουσίαση (TS-EM1)
 • Διαχείριση αλλαγών (TS-EM2)
 • Ομαδική εργασία (TS-EM3)
 • Καθορισμός στόχων (TS-EM4)
 • Δημιουργική σκέψη (TS-EM5)

Αυτές οι ενότητες εισάγουν τους εκπαιδευόμενους σε ένα πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία και παρουσίαση, την προσαρμογή σε αλλαγές, την ομαδική εργασία, των καθορισμό στόχων και την δημιουργική / πρωτότυπη σκέψη.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

Ειδική συνεδρία του έργου SEnDIng στο συνέδριο PCI2020

Το έργο SEnDIng διοργανώνει την ειδική συνεδρία με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση για την Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων» κατά τη δεύτερη ημέρα του 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής (PCI 2020). Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19, το συνέδριο PCI 2020 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2020.

Ενθαρρύνονται οι υποβολές εργασιών στις ακόλουθες (ενδεικτικές) θεματικές περιοχές της εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με την Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων:

 • Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
 • Ακαδημαϊκά προγράμματα για την Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα ή μαθήματα στην Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
 • Βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την Επιστήμη των Δεδομένων ή το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον για την Επιστήμη των Δεδομένων ή το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στις περιοχές της Επιστήμης των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εθνικά και διεθνή έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδική συνεδρία (σημαντικές ημερομηνίες, οδηγίες υποβολής κλπ) είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference/sending-special-session-at-pci2020.