5η συνάντηση των εταίρων του έργου SEnDIng

Η 5η συνάντηση των εταίρων του έργου SEnDIng διοργανώθηκε στην αρχή του τελευταίου εξαμήνου του έργου (M32, 6 Ιουλίου 2020). Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αλλά λόγω της μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής ZOOM. Ο σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να συζητηθούν:

  • δραστηριότητες διάχυσης του έργου,
  • λεπτομέρειες για τη διαδικασία πιστοποίησης,
  • εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

και πώς οι συγκεκριμένες φάσεις του έργου επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19.

Επίσης, οι εταίροι του SEnDIng συζήτησαν τις επιλογές βιωσιμότητάς του και λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση του Τελικού Συνεδρίου, το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται στους κύριους ενδιαφερόμενους του έργου και να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, οι εταίροι του έργου συζήτησαν τη δυνατότητα να αιτηθούν την τροποποίηση της περιόδου επιλεξιμότητας του SEnDIng και να παρατείνουν τη διάρκειά του για δύο (2) ακόμη μήνες (νέα προτεινόμενη ημερομηνία λήξης του έργου στις 31/1/2021).