Κατανομή Εργασιών

Οι εργασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, διαχωρίζονται σε επτά Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Τα ΠΕ 1, 6 και 7 συνιστούν οριζόντιες εργασίες οι οποίες αφορούν την Διαχείριση και Συντονισμό (ΠΕ1), την Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση (WP6) και την Διάχυση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου (WP7).

Τα υπόλοιπα ΠΕ αφορούν την υλοποίηση των κύριων δράσεων του έργου.

  • Σχεδιασμός μαθησιακών αποτελεσμάτων, προγράμματος σπουδών και μεθοδολογίας εκπαίδευσης (WP2)
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού (WP3)
  • Υλοποίηση πλαισίου πιστοποίησης δεξιοτήτων (WP4)
  • Υλοποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (WP5)

Όλα τα ΠΕ αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου