Разпределение на дейностите

Дейностите по проекта са групирани в седем работни пакета, които могат да се видят на публикуваната схема.

Работните пакети 1, 6 и 7 са хоризонтални дейности по „Управление и координация на проекта“ (Работен пакет 1), „Осигуряване на качеството и оценка на въздействието“ (Работен пакет 6) и „Публичност и използване на резултатите“ (Работен пакет 7).

Останалите работни пакети са свързани с изпълнението на ключовите дейности по проекта, съответно:

(а) Идентифициране на целевите резултати от обученията, разработване на учебни планове/учебни модули и методология за провеждане и оценка на обученията (Работен пакет 2),

(б) Разработване на учебни материали/ учебно съдържание (Работен пакет 3),

(в) Разработване/прилагане на механизъм за сертифициране на уменията (Работен пакет 4) и

(г) Разработване на електронна обучителна платформа и провеждане на професионални обучения (Работен пакет 5).

Почти всички работни пакети взаимодействат помежду си, с цел постигане на планираните по проекта цели и резултати.