Цели

Науката за данните (Data Science - DS) и Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) са признати като технологии, които са сред основните двигатели на промяната по отношение на необходимите умения и компетентностите на ИТ специалистите.

Прогнозираното несъответствие в уменията, заедно с ускорената и непрекъсна еволюция на DS и IoT технологиите, както и широкото им приложение в голяма част от икономическите сектори, поставят все по-високи изисквания към квалификацията на съответните професионални профили, както и към необходимостта от нейната постоянна актуализация.

В контекста на посоченото дотук, целите на проект SEnDIng са, както следва:

  • Да се преодолеят несъответствията в уменията на специалистите, опериращи в сферата на DS и IoT, като се таргетира не само ИКТ секторът, но и други икономически сектори (например банковото дело, енергетиката и логистиката), в които съществува сериозен недостиг на висококвалифицирани кадри в посочените области;
  • Да се предоставят на DS и IoT специалистите възможности за придобиване на умения и компетентности, които са в съответствие с потребностите на работодателите, разпознаваеми и признати от другите европейски държави;
  • Да се разработи обща референтна схема на компетентностите, уменията, знанията и нивата на професионална подготовка, необходими за DS и IoT специалистите, в съответствие с Европейските класификационни рамки (например eCF класификационна рамка, Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите - ESCO);
  • Да се разработят и  предоставят две резултатно ориентирани модулни Програми за професионално образование и обучение, едната от които в областта на DS, а другата – в сферата на IoT;
  • Да се разработи механизъм за сертифициране на уменията и компетентностите, придобити от участниците в обученията.