Пета среща на партньорите по Проект SEnDIng

Петата партньорска среща бе организирана в началото на последния шестмесечен период на проекта (M32, 6 юли 2020 год.). Първоначално бе планирано събитието да се състои в Кипър, но поради ситуацията с КОВИД-19, бе взето решение да се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM. Целта на срещата бе да се обсъдят:

 • дейностите за популяризиране на проекта,
 • детайлите, свързани със сертификационния процес и
 • практическото обучение на работното място,

както и начинът, по който посочените фази сe повияват от пандемията.

Също така, партньорите дискутираха възможностите за осигуряване на устойчивост на проекта, както и организирането на Финалната конференция, която следва да бъде адресирана към основните заинтересовани страни, но и да не бъде ограничена само до участието на представители на академичните среди. В допълнение, партньорите обсъдиха възможността да поискат удължаване срока на проекта с 2 месеца (до 31 януари 2021 год.).

Последен шестмесечен период на Проект SEnDIng

Проектът навлезе в последния си шестмесечен период (юни – ноември 2020 год.), през който усилията следва да се фокусират върху популяризиране на постигнатите резултати и приключване на финалната фаза на обученията – практическото обучение на работното място. Партньорите по проекта осъществяват мониторинг и оказват съдействие на обучаемите, с цел 4-месечното обучение на работното място да бъде адекватно подпомогнато, и участващите компании да достигнат фаза, в която техните служители са в състояние да започнат продуктивна работа по проекти в областта на Data Science (DS) и Internet of Things (IoT). Фирмите бяха насърчавани да възлагат на специалистите си работа по техни собствени проекти, така че периодът на практиката да е полезен и за самите работодатели, както и отделеното време да не се третира като „изгубено“ по отношение на регулярните задачи. В допълнение, на компаниите, които не разработват собствени проекти в областта на DS и IoT, бяха предоставени примерни такива по проекта.

През посочения период, фокус се поставя, също така, върху сертифицикацонния процес, който следва да стартира след приключване на обученията на работното място. Опцията за получаване на сертификат се отнася само за тези специалисти, които успешно са преминали всичките три фази на обучение по проект SEnDIng, независимо от областта на професионален интерес – IoT или DS. Предвид настоящата пандемична обстановка, изпитите ще се полагат или присъствено, при спазване на много стриктен здравен протокол, или дистанционно, с помощта на платформа с механизъм за звукова идентификация. Относно дейностите по популяризиране – основното предстоящо събитие е Финалната конференция по проекта, която ще се състои онлайн.

Последен шестмесечен период на Проект SEnDIng

Финална конференция по Проект SEnDIng

Финалната конференция по Проект SEnDIng ще се състои онлайн, на 21 ноември 2020 г. (събота). Основните цели на събитието са:

 • да бъдат представени резултатите по проекта и начините за тяхното прилагане от страна на заинтересованите страни, в т.ч. висши училища, центрове за професионално обучение (ЦПО), компании и специалисти, опериращи в областта на IoT и DS;
 • да бъдат събрани на едно място основните заинтересовани страни, с цел да бъдат представени инициативи в областта на образованието и обучението по IoT и DS, както и да бъдат дискутирани съществуващите и предстоящите предизвикателства и начините, по които те да бъдат адресирани по най-адекватен начин.

Поканени за участие са представители на образователни институции, ЦПО, държавни органи, компании и професионалисти (физически лица или техни обединения), които притежават подходящ опит или интересна информация, която да споделят, във връзка със значителния недостиг на висококвалифицирани специалисти в областта на DS и IoT.

За допълнителна информация (предварителна програма, регистрация и др.), моля посетете: http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference.

Сесия, посветена на Проект SEnDIng, в рамките на PCI2020

кипът на проекта организира специална сесия „Образование и обучение в областта на DS и IoT“ в рамките на втория ден от 24-та Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020). С цел ограничаване разпространението на COVID-19, PCI 2020 е планирано да се проведе като дигитално събитие, в периода 20-22 ноември 2020 г.

Ще бъдат представени материали, свързани с образованието и обучението в сферата на DS и IoT, включително (но не ограничени само до) посочените теми:

 • Програми за професионално образование и обучение в областта на DS и IoT;
 • Академични учебни програми в сферата на DS и IoT;
 • Следдипломни квалификации – програми или курсовe, на тема DS и IoT;
 • Добри практики при образованието и обучението в областта на DS и IoT;
 • Обучение на работното място (практика), в областта на DS и IoT;
 • Политики в областта на образованието и обучението по DS и IoT на национално и международно ниво;
 • Национални и международни проекти, свързани с образованието и обучението по DS и IoT;
 • Потребности от обучение на пазара на труда в сферата на DS и IoT;

За повече информация относно специалната сесия (т.е. важни дати, насоки за подаване), моля, посетете: http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference/sending-special-session-at-pci2020

Европейски инструмент за наблюдение на пазара на данни (The European Data Market Monitoring Tool)

Лисабонският съвет и Международната корпорация за данни публикува доклада си: “The European Data Market Monitoring Tool Key Facts & Figures, First Policy Conclusions, Data Landscape and Quantified Stories”.

Посоченият доклад представя набор от индикатори, измерващи броя на специалистите в областта, стойността на пазара на данни, броя на компаниите – доставчици и потребители на данни и техните постъпления, общото въздействие на икономиката на данни върху БВП на Европейския съюз.

Всичките показатели съдържат информация за периода 2018-2020 г. включително, като са направени прогнози до 2025 г., в съответствие с 3 алтернативни потенциални сценария: „Базов“, „Висок растеж“ и „Предизвикателство“. Според доклада, измерващ общото въздействие на пазара на данни върху икономиката като цяло, стойността на икономиката на данни е надхвърлила 400 млрд. евро през 2019 г. за ЕС-27 (плюс Великобритания), като е отбелязала ръст от 7,6 % спрямо предходната година. Освен това, съгласно последните оценки, броят на специалистите по данни в ЕС-27 (плюс Великобритания) е достигнал 76 млн. души през 2019 г., което съответства на 3,6 % от общата работна сила, с увеличение от 5,5 % спрямо предходната година.

Може да получите достъп до пълния доклад тук.

Учебни материали за изграждане на трансверсални умения

В рамките на Проект SenDIng бяха разработени учебни материали за развитие на т.н. трансверсални умения.

Целите за изготвянето им са следните: (а) да подпомогнат потенциалните участници да доразвият своите трансверсални умения, които са изградени по време на академичното им образование и при обучението им чрез придобиване на опитност и (б) да ги подготвят за: творческа ангажираност в работата им; за ефективна комуникация в рамките на вътрешната и външната бизнес среда; за кооперативен начин на взаимодействие с останалите.

Учебните материали включват следните 5 модула:

 • Ефективна комуникация и презентация (TS-EM1)
 • Управление на промените (TS-EM2)
 • Работа в екип (TS-EM3)
 • Поставяне на цели (TS-EM4)
 • Творческо мислене (TS-EM5)

Тези модули запознават учащите с портфолио от умения и компетентности, необходими за ефективна комуникация и презентация, адаптиране към промените, работа в екип, поставяне на цели и нестандартно мислене.

Може да получите достъп до учебните материали тук.