Европейски инструмент за наблюдение на пазара на данни (The European Data Market Monitoring Tool)

Лисабонският съвет и Международната корпорация за данни публикува доклада си: “The European Data Market Monitoring Tool Key Facts & Figures, First Policy Conclusions, Data Landscape and Quantified Stories”.

Посоченият доклад представя набор от индикатори, измерващи броя на специалистите в областта, стойността на пазара на данни, броя на компаниите – доставчици и потребители на данни и техните постъпления, общото въздействие на икономиката на данни върху БВП на Европейския съюз.

Всичките показатели съдържат информация за периода 2018-2020 г. включително, като са направени прогнози до 2025 г., в съответствие с 3 алтернативни потенциални сценария: „Базов“, „Висок растеж“ и „Предизвикателство“. Според доклада, измерващ общото въздействие на пазара на данни върху икономиката като цяло, стойността на икономиката на данни е надхвърлила 400 млрд. евро през 2019 г. за ЕС-27 (плюс Великобритания), като е отбелязала ръст от 7,6 % спрямо предходната година. Освен това, съгласно последните оценки, броят на специалистите по данни в ЕС-27 (плюс Великобритания) е достигнал 76 млн. души през 2019 г., което съответства на 3,6 % от общата работна сила, с увеличение от 5,5 % спрямо предходната година.

Може да получите достъп до пълния доклад тук.