Заключителна конференция по Проект SEnDIng

The Final Conference of the SEnDIng project took place online on Saturday 21 November 2020, at 09.00 am EET.

Сесия 1 – Откриване (основни говорители): проф. Cleo Sgouropoulou (Standardization Expert, Hellenic Organization for Standardization) обсъди Рамките на компетентностите и стандартите за професионално развитие в ИТ сферата. Д-р Luis Fernández-Sanz (CEPIS Board member) представи организацията, както и изнесе лекция на тема: „ИТ професионализмът в областта на Интернет на нещата (IoT) и Науката за данните (DS)“. Г-н Доброслав Димитров (Член на Управителния съвет на Българската работодателска асоциация „Иновативни технологии“ (БРАИТ) и Председател на Българската асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ) сподели своята визия за работните места на бъдещето, както и за необходимите умения на служителите. Г-н Sebastiano Toffaletti (Secretary General of The European DIGITAL SME Alliance) направи кратко представяне на Алианса и говори за важността на уменията в областта на IoT и DS за МСП.

Сесия 2 – Проектът SenDIng: : Д-р Maria Rigou (University of Patras) представи проекта SEnDIng, както и резултатите от него. Г-н Павел Върбанов и г-н Ивайло Георгиев (Европейски софтуерен институт - Център Източна Европа ЕSI-CEE) разясниха дизайна на резултатно-ориентирани програми за професионално образование и обучение в сферата на IoT и DS, разработени по проекта.

Сесия 3 – Проекти за развитие на уменията в областта на IoT и DS, финансирани по Програма Eramsus+ на ЕК:: Г-н Riccardo Paci (Loccioni) представи опита на Проект Da.Re. при свързването на образователните и бизнес потребностите. Проф. Giorgio Saio (Geographical Information Systems International Group) разказа за Проект EO4GEO и неговата иновативна стратегия за развитие на умения и изграждане на капацитет в областта на космическия геоинформационен сектор, в подкрепа на потребителите на Програмата „Коперник“.

Сесия 4 – Специална сесия “Образование и професионално обучение по IoT и DS @ the 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020)

Презентациите от Финалната конференция са публикувани на http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference

Актуален статут на Проекта

Проектът навлезе в последните 2 месеца от своето изпълнение, като всички основни резултати вече са постигнати. Единствената ключова дейност, която е в процес на реализация, касае сертификационните изпити, които се осъществяват след приключване на практическите обучения на работното място и след представяне на изискуемата документация от страна на участниците. Сертифицирането ще се осъществи в няколко кръга, за да се осигури възможността всеки един от обучаемите да се яви, при необходимост - по два пъти, за да издържи успешно изпитите. Консорциумът по Проект SEnDIng очаква (и се надява), че сертификационните изпити ще покажат висока степен на успеваемост.

Друга текуща задача е подготовката на Меморандума за разбирателство, който ще бъде подписан между всички партньори по Проекта. В него ще се регламентират общите усилия за устойчивост на основните резултати по SEnDIng. Меморандумът представлява съвместно волеизявление за последващ ангажимент на подписалите го страни, да положат усилия всички необходими разумни усилия за поддържане на основните резултати по Проекта, в т.ч. поддръжка и актуализация на MOOCs и учебните материали, които съдържа.

Повишете уменията си в областта на DS и IoT и спечелете парична награда!

По Проект SEnDIng бе разработен MOOC в областта на DS и IoT, който е със свободен достъп за всички заинтересовани, да повишат уменията си в посочените два актуални домейна. SEnDIng организира състезание за всеки, който се регистрира след 21 декември 2020 г. и завърши курсовете по DS или IoT в рамките на обучителната програма, преди 31 януари 2021 г.

Какво следва да направите преди 31 януари 2021 г.:

  • Да се регистрирате на http://mooc.sending-project.eu/
  • Да преминете 6-те онлайн курса по DS или IoT и да попълните тестовете за самооценка към всеки един от тях;

Двама от участниците, постигнали най-висок среден резултат от тестовете за самооценка към съответните онлайн курсове по DS или IoT, ще спечелят по 200.00 EUR. В случай на постигнати еднакви резултати, ще се излъчи победител за всяка една от програмите, съответно DS и IoT.

Важно уточнение: Не са допустими участници, с регистрации в MOOC, направени преди 21 декември 2020 г.

Проектът DTAM

Digital Transformation in Advanced Manufacturing: An Integral Training Curriculum for EU technicians to deploy and manage digital tools in Smart Manufacturing или DTAM, е тригодишен Секторен алианс на уменията за разработване и предоставяне на професионално образование и обучение, финансиран по Програма Еразъм+ на ЕС.

Проектът DTAM се изпълнява в отговор на постоянно нарастващата потребност от повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите и студентите с технически специалности от ЕС. Неговата цел е да подпомогне техните възможности за заетост на бързо развиващия се, и с интензивно повишаващи се изисквания относно уменията, пазар на труда, т.н. advanced manufacturing (AM). Проектът, също така, адресира, множество други потребности, които станаха особено очевидни предвид пандемията от КОВИД-19 и последствията от нея, сред които: (1) несъответствията в дигиталните и техническите умения при търсенето и предлагането на пазара на труда, (2) необходимостта от секторно-профилирани индустриални служители, (3) липсата на признати програми за професионално образование и обучение (ПОО), както и на практическо обучение чрез достъп до разработени IoT (отдалечени) лаборатории и практики на работното място и не на последно място (4) необходимостта от актуални програми за обучение на ниско или недостатъчно квалифицирани възрастни служители, които са застрашени от отпадане от пазара на труда, поради технологичния напредък.

Проектът DTAM ще предостави нови учебни програми за дигитална трансформация, целящи качествено обучение на технически кадри на средно и високо ниво, в областта на ключови технологии, необходими за модерното производство (AM).

Учебната програма ще допринесе за увеличаване на служителите с технически профил, които могат да разбират, инсталират, конфигурират, контролират, анализират, прехвърлят данни и поддържат цифрови системи в напреднала производствена среда, като по този начин ще отговори на критичното несъответствие в уменията в областта на Индустрия 4.0 на ЕС и ще подпомогне регионалните RiS3 на партньорите.

Основни дейности по Проекта:

  • DTAM обучителна методология и програма за обучение: Партньорите по проекта ще създадат Индекс на уменията за дигитална трансформация в областта на цифровата трансформация, методология за обучение и учебна програма за обучение, в т.ч. и специално ръководство за обучители;
  • на курс за обучение по Проект DTAM. В рамките на тази ключова проектна дейност ще бъдат разработени учебни материали, както и специална онлайн платформа за обучение, и инструмент за самооценка на дигитални и трансверсални умения. Потенциални теми за обучение са: дигитални умения, киберсигурност, трансверсални компетентности, облачни технологии, изкуствен интелект, машинно обучение и големи данни. Курсът за обучение ще бъде достъпен на 6 езика, в т.ч.: английски, испански, холандски, италиански, гръцки и български.
  • Изграждане на DTAM IoT Hub. Идеята, която стои зад тази дейност, се основава на необходимостта от съществуването на център за устойчиво сътрудничество на различните заинтересовани страни, включително студенти и учители, предприемачи и специалисти, разработващи продукти и услуги в сферата на IoT, клиенти от частни организации или публичната администрация, крайни потребители. Създаването на DTAM IoT хъб ще осигури достъп до учебното съдържание и материали, както на националните, така и на международните заинтересовани страни.
  • Пилотно тестване. Преди официалното представяне на курса за обучение по DTAM ще бъде проведен пилотен тест, с цел валидиране на методологията, учебната програма и съдържанието на обучението.

Координатор на проека DTAM е POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP (Испания), в партньорство с 10 организации от 5 държави от ЕС, като Университетът в Патра се гордее, че е част от тях.

Каним ви да вземете участие в Проект DTAM и да получавате информация за него като се абонирате за официалния бюлетин тук.

За допълнителна информация, свързана с Проект DTAM, моля да се обръщате към Dr. Maria Rigou и Dr. Vasileios Gkamas

Европейски подход към микроквалификациите

През пролетта на 2020 г. Европейската комисия създаде консултативна група с експерти в областта на висшето образование от различни европейски държави, за да предложи обща дефиниция и препоръки за европейски подход към разработването и прилагането на микроквалификациите в Европа.

Микроквалификациите са доказателство за резултати от обучение, придобити след кратък, прозрачно оценен учебен курс. Микроквалификациите се присъждат след приключване на кратки отделни курсове (или модули), провеждани на място или онлайн (или в смесен формат).

Групата бе съставена от специалисти от национални органи, агенции за осигуряване на качеството, висши училища и други заинтересовани страни от областта на висшето образование. Експертната група проведе три виртуални заседания между 26 май и 17 септември 2020 г. и предложи общо европейско определение, общи характеристики и пътна карта за действие. В посочената пътна карта са представени предложенията на групата за дейности и срокове на европейско и национално равнище, необходими за разработване и прилагане на европейски подход към микроквалификациите. Предложените дейности са съсредоточени предимно в областта на висшето образование, съгласно мандата на групата, но засягат и по-общи елементи от интерес за други области на образованието и обучението.

Допълнителна информация може да получите тук.