Учебни материали за изграждане на трансверсални умения

В рамките на Проект SenDIng бяха разработени учебни материали за развитие на т.н. трансверсални умения.

Целите за изготвянето им са следните: (а) да подпомогнат потенциалните участници да доразвият своите трансверсални умения, които са изградени по време на академичното им образование и при обучението им чрез придобиване на опитност и (б) да ги подготвят за: творческа ангажираност в работата им; за ефективна комуникация в рамките на вътрешната и външната бизнес среда; за кооперативен начин на взаимодействие с останалите.

Учебните материали включват следните 5 модула:

  • Ефективна комуникация и презентация (TS-EM1)
  • Управление на промените (TS-EM2)
  • Работа в екип (TS-EM3)
  • Поставяне на цели (TS-EM4)
  • Творческо мислене (TS-EM5)

Тези модули запознават учащите с портфолио от умения и компетентности, необходими за ефективна комуникация и презентация, адаптиране към промените, работа в екип, поставяне на цели и нестандартно мислене.

Може да получите достъп до учебните материали тук.