Στόχοι

Η Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων των τεχνολογιών που επηρεάζουν τις δεξιότητες και ικανότητες που η αγορά εργασίας απαιτεί από τους επαγγελματίες Πληροφορικής. Η προβλεπόμενη έλλειψη δεξιοτήτων, μαζί με την ταχεία και συνεχή εξέλιξη της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, καθώς και η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας, καθιστούν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τα σχετικά επαγγελματικά προφίλ απαιτητικές και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσής τους επιτακτική.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο SEnDIng στοχεύει:

  • Στην κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων επαγγελματιών πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Το έργο στοχεύει τόσο σε επαγγελματίες πληροφορικής που εργάζονται στον τομέα του IT, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας (π.χ. οικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα).
  • Στην παροχή δεξιοτήτων σε επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, οι οποίες είναι καθολικά αναγνωρίσιμες μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.
  • Στο σχεδιασμό ένα σχήματος αναφοράς για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο σχεδιασμός του σχήματος αναφοράς θα γίνει σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς, πρότυπα (π.χ. eCF και ESCO).
  • Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία θα είναι αρθρωτά, θα στηρίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα και θα στοχεύουν επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.
  • Στον σχεδιασμό ενός πλαισίου πιστοποίησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.