Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του έργου SΕnDΙng

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου SEnDIng πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Βουλγαρία στις 7 - 8 Νοεμβρίου 2018, όπου οι εταίροι του έργου συζήτησαν για την πρόοδο του, καθώς και τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο έτος. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα βασικά Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου. Συγκεκριμένα: το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών (ΠΕ2), την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (ΠΕ3), την πιστοποίηση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων (ΠΕ4) καθώς και το σχεδιασμό των διαδικτυακών μαθημάτων (ΠΕ5). Η δεύτερη μέρα επικεντρώθηκε στις οριζόντιες δραστηριότητες του έργου σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση, τη διάχυση των αποτελεσμάτων, καθώς και στη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του πλάνου εργασίας για το δεύτερο έτος υλοποίησης του έργου, τον χρονοπρογραμματισμό της επόμενης συνάντησης καθώς και την αξιολόγηση της δεύτερης συνάντησης.

second meeting

Πρώτος χρόνος υλοποίησης του έργου SEnDIng

Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του έργου SEnDIng ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Νοέμβριο 2018.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υλοποιήθηκαν βασικά παραδοτέα του έργου. Συγκεκριμένα: τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδεύσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις περιοχές της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, το μοντέλο αναφοράς για τα επαγγέλματα των ανωτέρω επιστημονικών περιοχών και το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του έργου. Επίσης, υλοποιήθηκε: (α) το σχέδιο διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό την αποτελεσματική προσέγγιση των ενδιαφερόμενων ομάδων, (β) η 1η έκδοση του σχεδίου εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την βέλτιστη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και (γ) το σχέδιο αξιολόγησης του έργου που στοχεύει στον καθορισμό της μεθοδολογίας και των σχετικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και του αντίκτυπού του.

Το δεύτερο έτος του έργου SEnDIng θα είναι εξίσου δραστήριο με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, τη σχεδίαση της πλατφόρμας διαδικτυακών μαθημάτων και την παροχή του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στους ωφελούμενους.

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Πλαισίων Αναφοράς και Προτύπων (ESCO, eCF) για τη δημιουργία του μοντέλου αναφοράς των επαγγελμάτων στους τομείς της Επιστήμης Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων

Στο πλαίσιο του έργου SEnDIng σχεδιάστηκε ένα μοντέλο αναφοράς για τα επαγγέλματα στους τομείς της Επιστήμης Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων το οποίο σκιαγραφεί τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όσον αφορά:

  • τα προσόντα,
  • τις δεξιότητες,
  • τις πιστοποιήσεις,
  • τα μαθησιακά αποτελέσματα και
  • τα επαγγελματικά προφίλ.

Ως βασικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα για την Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων που σχεδιάστηκαν σε πρότερο στάδιο, καθώς και η δομή των Ευρωπαϊκών Πλαισίων Αναφοράς και Προτύπων του μοντέλου αναφοράς eCF (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του συνεδρίου CEN για τις δεξιότητες ΤΠΕ, ως βασικά στοιχεία του προφίλ των επαγγελμάτων πληροφορικής στην Ευρώπη http://www.ecompetences.eu/cen-ict-skills-workshop/) και του ESCO. (https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation) Στο μοντέλο αναφοράς, ευθυγραμμίστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα με τους ορισμούς που παρέχονται στα πλαίσια αναφοράς της ΕΕ. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας το διεπιστημονικό υπόβαθρο των τομέων της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, δημιουργήθηκε μια ευρεία βάση για την κατανόηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και οργανισμούς. Επιπλέον, η τυποποίηση μιας κοινής γλώσσας σχετικά με τις ικανότητες ΤΠΕ και την κοινή ορολογία στα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Αναφοράς και Προτύπων e-CF και ESCO, εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη σύγκριση και τη δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησης του μοντέλου αναφοράς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο αναφοράς είναι διαθέσιμες στο παραδοτέο D2.2: REFERENCE MODEL OF SKILLS, E-COMPETENCES AND QUALIFICATION NEEDS OF DATA SCIENTISTS AND IoT ENGINEERS το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από τον ιστότοπο του έργου SEnDIng.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στους τομείς της Επιστήμης Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων του έργου SEnDIng

Τα προγράμματα σπουδών θεωρούνται όλο και περισσότερο από τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους, ως ένα δυναμικό πλαίσιο που καθοδηγεί τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και καθορίζει την παρεχόμενη εκπαιδευτική ποιότητα. Στο πλαίσιο του έργου SEnDIng σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τους τομείς της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, με τα βασικά χαρακτηριστικά του να είναι τα ακόλουθα:

  • Πολυθεματικό. Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται καλύπτουν τρεις περιοχές: την Επιστήμη των Δεδομένων, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τις Διαπροσωπικές Δεξιότητες.
  • Αρθρωτό. Για κάθε επιστημονική περιοχή, το πρόγραμμα κατάρτισης χωρίζεται σε επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες διακρίνονται σε μονάδες μάθησης τριών επιπέδων: Εισαγωγικό, Βασικό και Προχωρημένο. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές διαδρομές ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες.
  • Προσανατολισμένο σε μαθησιακά αποτελέσματα. Με βάση το σχεδιασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων που είχε γίνει μακροσκοπικά σε προηγούμενο στάδιο, καθορίστηκαν αντίστοιχα τα μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε μονάδας μάθησης. Τα προγράμματα σπουδών τα οποία είναι προσανατολισμένα σε μαθησιακά αποτελέσματα, αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο, τόσο για την αποφυγή πιθανών αναντιστοιχιών μεταξύ του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και της βιομηχανίας, όσο και για την προώθηση της ενεργού και συμμετοχικής μάθησης.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης του έργου SEnDIng θα προσφερθεί σε τρείς φάσεις σε επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων: διαδικτυακά μαθήματα, δια ζώσης και σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό του έργου, η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2019 και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με ανοιχτή πρόσκληση που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Συντονίστρια (Δρ. Ρήγκου Μαρία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στον Τεχνικό Υπεύθυνο (Δρ. Γκάμα Βασίλειο, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη με μια ματιά: νέα έκδοση του Cedefop

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) δημοσίευσε μια νέα έκθεση η οποία συγκεντρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία του περιβάλλοντος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε 30 χώρες (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία καθώς και την Ισλανδία). Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία προσδιορίζει την θέση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο συνολικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανωτέρω χωρών, παρουσιάζει την πορεία ένταξης και εξέλιξης των εκπαιδευόμενων, τα είδη και τα επίπεδα προσόντων που διασφαλίζει, τον τύπο των προγραμμάτων που υποστηρίζει, τους τρόπους παράδοσης καθώς και τη διάρκεια και την αναλογία της μάθησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Η ανωτέρω έκθεση αποτελεί χρήσιμο σημείο εκκίνησης για τις σχετικές εργασίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των κοινωνικών εταίρων, των εμπειρογνωμόνων και των ερευνητών. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορους άλλους φορείς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, προσωπικό καθοδήγησης, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πέρα από τον Ευρωπαϊκό χώρο. Επιβεβαιώνει επίσης τις τάσεις που εντόπισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Cedefop κατά την παρακολούθηση της πολιτικής του: η μάθηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον έχει ενισχυθεί κυρίως με τη μορφή μαθητείας, ενώ η τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι πλέον διαθέσιμη σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν και να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην σχετική έκθεση here.