Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του έργου SΕnDΙng

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου SEnDIng πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Βουλγαρία στις 7 - 8 Νοεμβρίου 2018, όπου οι εταίροι του έργου συζήτησαν για την πρόοδο του, καθώς και τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο έτος. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα βασικά Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου. Συγκεκριμένα: το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών (ΠΕ2), την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (ΠΕ3), την πιστοποίηση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων (ΠΕ4) καθώς και το σχεδιασμό των διαδικτυακών μαθημάτων (ΠΕ5). Η δεύτερη μέρα επικεντρώθηκε στις οριζόντιες δραστηριότητες του έργου σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση, τη διάχυση των αποτελεσμάτων, καθώς και στη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του πλάνου εργασίας για το δεύτερο έτος υλοποίησης του έργου, τον χρονοπρογραμματισμό της επόμενης συνάντησης καθώς και την αξιολόγηση της δεύτερης συνάντησης.

second meeting