Το έργο SEnDIng

Η Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων των τεχνολογιών που διαμορφώνουν τις δεξιότητες και ικανότητες που η αγορά εργασίας απαιτεί από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής. Η προβλεπόμενη έλλειψη δεξιοτήτων, μαζί με την ταχεία και συνεχή εξέλιξη της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, καθώς και η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας, καθιστούν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τα σχετικά επαγγελματικά προφίλ απαιτητικές και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσής τους επιτακτική.

To έργο Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals (SEnDIng) στοχεύει στην κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο, το έργο SEnDIng θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει δύο προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα είναι αρθρωτά, προσανατολισμένα σε μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes oriented) και θα υλοποιηθούν με χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με το μεικτό μοντέλο μάθησης και θα περιλαμβάνουν και ένας μέρος εκπαίδευσης η οποία θα λάβει χώρα σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον (work based learning). Επιπρόσθετα, θα σχεδιαστεί ένα μοντέλο αναφοράς για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο σχεδιασμός του μοντέλου αναφοράς θα γίνει σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς, πρότυπα (π.χ. eCF και ESCO) για να εξασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα θα είναι εύκολα μεταφέρσιμα και καθολικά αναγνωρίσιμα μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών.

Η κοινοπραξία του έργου SEnDIng αποτελείται από δώδεκα εταίρους από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιρλανδία οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικά προφίλ και τεχνογνωσία: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής, Επιμελητήρια Εταιριών Πληροφορικής και Επιστημόνων Πληροφορικής και ένας Φορέας Πιστοποίησης.

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι:

  • Επαγγελματίες Πληροφορικής και Επιμελητήρια Πληροφορικής
  • Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Φορείς Πιστοποίησης
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Εταιρίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Φορείς χάραξης πολιτικών

Το έργο SEnDIng έχει διάρκεια τρία έτη, συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του ξεκίνησε στις 1 Δεκεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2020.

 

Εναρκτήρια συνάντηση έργου SEnDIng

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου SEnDIng πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2018 στην Πάτρα. Στην διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν αρκετές εποικοδομητικές συναντήσεις για την ομαλή έναρξη της υλοποίησης του έργου και την υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων ενεργειών σύμφωνα με το συμφωνημένο πλάνο και χρονοδιάγραμμα. Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης, αρχικά παρουσιάστηκε το έργο σε όλους τους εταίρους και ακολούθως πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς παρουσιάσεις των πακέτων εργασίας 2, 3, 4 και 5. Η πρώτη ημέρα της συνάντησης ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τον ρόλο κάθε εταίρου στο έργο. Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας του έργου, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την αξιοποίησή τους από τις ομάδες στόχο. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ολοκληρώθηκε με την αξιολόγησή της από τους εταίρους, τον προγραμματισμό της επόμενης δια ζώσης συνάντησης, καθώς και των επόμενων ενεργειών.

Ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του έργου SEnDIng

Το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου SEnDIng ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάϊο του 2018 με την υλοποίηση παραδοτέων που αφορούν το πλάνο διαχείρισης του έργου, το πλάνο διασφάλισης ποιότητας του έργου, το πλάνο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και την μεθοδολογία αξιολόγησης της επίδρασης του έργου στις ομάδες στόχο. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκε η πρώτη έκδοση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Τα κύρια παραδοτέα τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έργου είναι (α) το μοντέλο αναφοράς αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και (β) το πρόγραμμα σπουδών και οι εκπαιδευτικές ενότητες των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Ο εταίρος του έργου European Software Institute Center Eastern Europe σχεδίασε την πρώτη έκδοση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων - γνώσεων (knowledge), δεξιοτήτων (skills) και ικανοτήτων (competences) - των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου SEnDIng. Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα αποτελούν το σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που απευθύνονται σε Επαγγελματίες Πληροφορικής που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Για τον σχεδιασμό των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αρχικά πραγματοποιήθηκε μία αναζήτηση στο Διαδίκτυο σχετικά με προγράμματα σπουδών και μαθήματα που παρέχουν διάφοροι φορείς και οργανισμοί στις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ακολούθως, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων του έργου και ειδικών στα σχετικά πεδία, ενώ πραγματοποιήθηκε μία Διαδικτυακή Έρευνα με την συμμετοχή 43 οργανισμών.

Με βάση τον σχεδιασμό των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, στο δεύτερο εξάμηνο του έργου θα αναπτυχθεί το μοντέλο αναφοράς αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μπορείτε να βρείτε στο παραδοτέο Deliverable 2.1 LEARNING OUTCOMES IN TERMS OF KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCES το οποίο έχει δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του έργου SEnDIng.

Πρόγραμμα σπουδών προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου SEnDIng είναι να σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου του έργου, και θα αποτελέσει την βάση για την υλοποίηση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς τους κύριους ωφελούμενους,  δηλαδή τους Επαγγελματίες Πληροφορικής.

Οι κύριες θεματικές περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων που θα καλυφθούν είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: Η γλώσσα προγραμματισμού Python, Στατιστική και Επιστήμη Δεδομένων, Τεχνικές ανάκτησης και αποθήκευσης Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση, Οπτικοποίηση Δεδομένων και τεχνικές επικύρωσης μοντέλων Δεδομένων. Οι κύριες θεματικές περιοχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων που θα καλυφθούν είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: Έξυπνες πόλεις και σπίτια, wearables, τεχνικές ανίχνευσης θέσης, ασφάλεια πληροφορίας και τεχνολογίες επικοινωνίας συστημάτων Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Τα δύο προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε 3 φάσεις:

  • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (100 ώρες)
  • Δια ζώσης εκπαίδευση (20 ώρες)
  • Πρακτική άσκηση (4 μήνες)

Στο τέλος κάθε προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έλαβαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την συμμετοχή σας σε αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Έργου (Δρ. Μαρία Ρήγκου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο Έργου (Δρ. Βασίλειος Γκάμας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αποτελέσματα δείκτη DESI 2018

Ο δείκτης Digital Economy and Society Index (DESI) συνοψίζει διάφορους δείκτες αναφορικά με την ψηφιακή απόδοση της Ευρώπης και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ψηφιακό ανταγωνισμό.

Η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία και η Ολλανδία κατέχουν τις περισσότερο ψηφιακά ανεπτυγμένες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Εσθονία. Η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν την χαμηλότερη απόδοση στο δείκτη DESI. Μέσα στο 2017, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτίωσαν την απόδοσή τους στο δείκτη DESI. Η Ιρλανδία και η Ισπανία παρουσίασαν την υψηλότερη πρόοδο (σχεδόν κατά 5 μονάδες σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος ήταν 3.2). Από την άλλη, η πρόοδος η οποία καταγράφηκε στην Δανία και την Πορτογαλία ήταν χαμηλή (κάτω από 2 μονάδες)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi