Το έργο SEnDIng

Η Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων των τεχνολογιών που διαμορφώνουν τις δεξιότητες και ικανότητες που η αγορά εργασίας απαιτεί από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής. Η προβλεπόμενη έλλειψη δεξιοτήτων, μαζί με την ταχεία και συνεχή εξέλιξη της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, καθώς και η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας, καθιστούν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τα σχετικά επαγγελματικά προφίλ απαιτητικές και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσής τους επιτακτική.

To έργο Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals (SEnDIng) στοχεύει στην κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο, το έργο SEnDIng θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει δύο προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα είναι αρθρωτά, προσανατολισμένα σε μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes oriented) και θα υλοποιηθούν με χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με το μεικτό μοντέλο μάθησης και θα περιλαμβάνουν και ένας μέρος εκπαίδευσης η οποία θα λάβει χώρα σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον (work based learning). Επιπρόσθετα, θα σχεδιαστεί ένα μοντέλο αναφοράς για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο σχεδιασμός του μοντέλου αναφοράς θα γίνει σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς, πρότυπα (π.χ. eCF και ESCO) για να εξασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα θα είναι εύκολα μεταφέρσιμα και καθολικά αναγνωρίσιμα μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών.

Η κοινοπραξία του έργου SEnDIng αποτελείται από δώδεκα εταίρους από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιρλανδία οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικά προφίλ και τεχνογνωσία: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής, Επιμελητήρια Εταιριών Πληροφορικής και Επιστημόνων Πληροφορικής και ένας Φορέας Πιστοποίησης.

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι:

  • Επαγγελματίες Πληροφορικής και Επιμελητήρια Πληροφορικής
  • Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Φορείς Πιστοποίησης
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Εταιρίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Φορείς χάραξης πολιτικών

Το έργο SEnDIng έχει διάρκεια τρία έτη, συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του ξεκίνησε στις 1 Δεκεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2020.