Εναρκτήρια συνάντηση έργου SEnDIng

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου SEnDIng πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2018 στην Πάτρα. Στην διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν αρκετές εποικοδομητικές συναντήσεις για την ομαλή έναρξη της υλοποίησης του έργου και την υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων ενεργειών σύμφωνα με το συμφωνημένο πλάνο και χρονοδιάγραμμα. Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης, αρχικά παρουσιάστηκε το έργο σε όλους τους εταίρους και ακολούθως πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς παρουσιάσεις των πακέτων εργασίας 2, 3, 4 και 5. Η πρώτη ημέρα της συνάντησης ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τον ρόλο κάθε εταίρου στο έργο. Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας του έργου, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την αξιοποίησή τους από τις ομάδες στόχο. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ολοκληρώθηκε με την αξιολόγησή της από τους εταίρους, τον προγραμματισμό της επόμενης δια ζώσης συνάντησης, καθώς και των επόμενων ενεργειών.