Ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του έργου SEnDIng

Το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου SEnDIng ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάϊο του 2018 με την υλοποίηση παραδοτέων που αφορούν το πλάνο διαχείρισης του έργου, το πλάνο διασφάλισης ποιότητας του έργου, το πλάνο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και την μεθοδολογία αξιολόγησης της επίδρασης του έργου στις ομάδες στόχο. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκε η πρώτη έκδοση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Τα κύρια παραδοτέα τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έργου είναι (α) το μοντέλο αναφοράς αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και (β) το πρόγραμμα σπουδών και οι εκπαιδευτικές ενότητες των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.