Μαθησιακά Αποτελέσματα προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Ο εταίρος του έργου European Software Institute Center Eastern Europe σχεδίασε την πρώτη έκδοση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων - γνώσεων (knowledge), δεξιοτήτων (skills) και ικανοτήτων (competences) - των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου SEnDIng. Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα αποτελούν το σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που απευθύνονται σε Επαγγελματίες Πληροφορικής που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Για τον σχεδιασμό των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αρχικά πραγματοποιήθηκε μία αναζήτηση στο Διαδίκτυο σχετικά με προγράμματα σπουδών και μαθήματα που παρέχουν διάφοροι φορείς και οργανισμοί στις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ακολούθως, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων του έργου και ειδικών στα σχετικά πεδία, ενώ πραγματοποιήθηκε μία Διαδικτυακή Έρευνα με την συμμετοχή 43 οργανισμών.

Με βάση τον σχεδιασμό των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, στο δεύτερο εξάμηνο του έργου θα αναπτυχθεί το μοντέλο αναφοράς αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους Επαγγελματίες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μπορείτε να βρείτε στο παραδοτέο Deliverable 2.1 LEARNING OUTCOMES IN TERMS OF KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCES το οποίο έχει δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του έργου SEnDIng.