Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Πλαισίων Αναφοράς και Προτύπων (ESCO, eCF) για τη δημιουργία του μοντέλου αναφοράς των επαγγελμάτων στους τομείς της Επιστήμης Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων

Στο πλαίσιο του έργου SEnDIng σχεδιάστηκε ένα μοντέλο αναφοράς για τα επαγγέλματα στους τομείς της Επιστήμης Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων το οποίο σκιαγραφεί τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όσον αφορά:

  • τα προσόντα,
  • τις δεξιότητες,
  • τις πιστοποιήσεις,
  • τα μαθησιακά αποτελέσματα και
  • τα επαγγελματικά προφίλ.

Ως βασικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα για την Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων που σχεδιάστηκαν σε πρότερο στάδιο, καθώς και η δομή των Ευρωπαϊκών Πλαισίων Αναφοράς και Προτύπων του μοντέλου αναφοράς eCF (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του συνεδρίου CEN για τις δεξιότητες ΤΠΕ, ως βασικά στοιχεία του προφίλ των επαγγελμάτων πληροφορικής στην Ευρώπη http://www.ecompetences.eu/cen-ict-skills-workshop/) και του ESCO. (https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation) Στο μοντέλο αναφοράς, ευθυγραμμίστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα με τους ορισμούς που παρέχονται στα πλαίσια αναφοράς της ΕΕ. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας το διεπιστημονικό υπόβαθρο των τομέων της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, δημιουργήθηκε μια ευρεία βάση για την κατανόηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και οργανισμούς. Επιπλέον, η τυποποίηση μιας κοινής γλώσσας σχετικά με τις ικανότητες ΤΠΕ και την κοινή ορολογία στα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Αναφοράς και Προτύπων e-CF και ESCO, εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη σύγκριση και τη δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησης του μοντέλου αναφοράς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο αναφοράς είναι διαθέσιμες στο παραδοτέο D2.2: REFERENCE MODEL OF SKILLS, E-COMPETENCES AND QUALIFICATION NEEDS OF DATA SCIENTISTS AND IoT ENGINEERS το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από τον ιστότοπο του έργου SEnDIng.