Приложение на ESCO (Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите) и e-Competence Framework (eCF класификационна рамка на ЕС) при разработването на референтния модел за професионалните направление DS и IoT

По проект SEnDIng бе разработен референтен модел за DS и IoT специалисти, който очертава основните компоненти на учебната среда, от гледна точка на:

  • квалификации;
  • умения;
  • сертифициране;
  • целевите учебни резултати (learning outcomes) и
  • професионални профили.

Моделът бе изготвен въз основа на дефинираните в рамките на проекта целеви учебни резултати (learning outcomes) за DS и IoT специалистите, от една страна, и структурата на Европейската eCF класификационна рамка (в т.ч. резултатите от CEN Workshop on ICT Skills as European ICT Professional Role Profiles: http://www.ecompetences.eu/cen-ict-skills-workshop/ и Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите – ESCO (https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation), от друга. Целевите учебни резултати (learning outcomes), съдържащи се в референтния модел по проекта, са приведени в пълно съответствие с дефинициите на Европейските референтни модели. По посочения начин, чрез използването на мултидисциплинарните характеристики на областите DS и IoT, бе създадена основа за по-задълбочено разбиране на уменията и компетентностите, която би могла да се прилага в различен контекст и организации. В допълнение, стандартизираното описание на ИКТ компетентностите на Европейската eCF класификационна рамка и общата референтна терминология на ESCO осигуряват прозрачност, съпоставимост и приложимост на референтния модел в различните европейски държави.

Допълнителна информация относно референтния модел се съдържа в документа D2.2: REFERENCE MODEL OF SKILLS, E-COMPETENCES AND QUALIFICATION NEEDS OF DATA SCIENTISTS AND IoT ENGINEERS публикуван на интернет страницата на проект SEnDIng.