Успешна първа година по проект SEnDIng

През месец ноември 2018 г. успешно приключи първата година от изпълнението на проект SEnDIng.

През посочения период бяха постигнати следните ключови резултати: дефиниране на целевите учебни резултати (learning outcomes), изготвяне на референтен модел и разработване на модулни, резултатно-ориентирани учебни планове и програми в целевите професионални направления по проекта - Наука за данните (Data Science - DS) и Интернет на нещата (Internet of Things - IoT). Също така, бяха изготвени План за публичност и популяризиране на проекта, осигуряващ ефективна комуникация с целевата група, първа версия на Плана за последващо използване на резултатите по проекта, както и План за оценка на резултатите и въздействието, съдържащ методология и инструменти за неговото приложение.

Втората година по проекта също се очаква да бъде интензивна като предстои изпълнението на следните дейности: разработване на методология за провеждане на програмите за професионално образование и обучение, изготвяне на учебните материали/учебното съдържание, дизайн на електронна обучителна платформа и организиране и провеждане на самите обучения.