Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη με μια ματιά: νέα έκδοση του Cedefop

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) δημοσίευσε μια νέα έκθεση η οποία συγκεντρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία του περιβάλλοντος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε 30 χώρες (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία καθώς και την Ισλανδία). Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία προσδιορίζει την θέση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο συνολικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανωτέρω χωρών, παρουσιάζει την πορεία ένταξης και εξέλιξης των εκπαιδευόμενων, τα είδη και τα επίπεδα προσόντων που διασφαλίζει, τον τύπο των προγραμμάτων που υποστηρίζει, τους τρόπους παράδοσης καθώς και τη διάρκεια και την αναλογία της μάθησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Η ανωτέρω έκθεση αποτελεί χρήσιμο σημείο εκκίνησης για τις σχετικές εργασίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των κοινωνικών εταίρων, των εμπειρογνωμόνων και των ερευνητών. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορους άλλους φορείς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, προσωπικό καθοδήγησης, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πέρα από τον Ευρωπαϊκό χώρο. Επιβεβαιώνει επίσης τις τάσεις που εντόπισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Cedefop κατά την παρακολούθηση της πολιτικής του: η μάθηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον έχει ενισχυθεί κυρίως με τη μορφή μαθητείας, ενώ η τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι πλέον διαθέσιμη σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν και να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην σχετική έκθεση here.