Обзор на програмите за професионално образование и обучение в Европа: ново проучване на Cedefop

Европейският център за развитие на професионалното образование и обучение (The European Centre for the Development of Vocational Training – Cedefop) публикува нов доклад, който съдържа информация за професионалното образование и обучение (ПОО) в 30 държави: всичките страни-членки на ЕС, Норвегия и Исландия. В публикацията се разглежда мястото на ПОО в съществуващите системи за образование и обучение, представени са основните възможности за достъп и развитие на учащите, видовете и нивата на придобита квалификация, типовете програми, моделите за провеждане на обученията, съотношението и продължителността на практическите обученията, провеждани на работното място.

Докладът е добра отправна точка за работата на институциите, разработващи политики в сектора, социалните партньори, експертите и изследователите. Публикацията е полезна и за останалите участници в системата на ПОО: центровете за ПОО; учителите и обучаващи; специалисти по професионално ориентиране, квалификация и валидиране; неспециалисти, които искат да се запознаят с ПОО в страните от ЕС и извън него.

Докладът, също така, потвърждава тенденциите, изведени от Cedefop в провеждания от него политически мониторинг: засилва се ролята на т.н. „обучение на работното място“, най-вече под формата на „чиракуване“, докато формалното ПОО се отваря за различни възрастови групи, като по този начин позволява на учащите да се развиват и да повишават своята квалификация.

За допълнителна информация може да се запознаете с доклада, публикуван тук.