Τελευταίο εξάμηνο του έργου SEnDIng

Το έργο SEnDIng έχει εισέλθει στο τελευταίο εξάμηνο υλοποίησης (Ιούνιος - Νοέμβριος 2020) το οποίο επικεντρώνεται στη διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και στην ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης της εκπαίδευσης, η οποία διεξάγεται σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι εταίροι του έργου επιβλέπουν τους εκπαιδευόμενους στις συμμετέχουσες εταιρείες, διασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών, υποστηρίζεται αποτελεσματικά και οι εταιρείες έχουν εισέλθει στη φάση όπου οι εκπαιδευμένοι συνεργάτες τους είναι αποτελεσματικοί σε έργα που σχετίζονται με την Επιστήμη των Δεδομένων ή / και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες ενθαρρύνθηκαν να αναθέσουν στους εκπαιδευμένους συνεργάτες τους σχετικά έργα, έτσι ώστε αυτή η περίοδος να είναι χρήσιμη και παραγωγική σύμφωνα και με το τακτικό πλάνο εργασιών της εταιρείας. Επιπλέον, και στις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες δεν διέθεταν έργα σχετικά με την Επιστήμη των Δεδομένων ή / και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το SEnDIng διέθεσε ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών έργων για την απασχόληση και εκμάθηση των εκπαιδευόμενων. Η συγκεκριμένη περίοδος συνδέεται με τη διαδικασία πιστοποίησης που θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ενώ η δυνατότητα πιστοποίησης θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τρεις φάσεις του Προγράμματος Κατάρτισης του έργου SEnDIng, είτε αφορά την Επιστήμη των Δεδομένων είτε του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία COVID-19, η πιστοποίηση θα γίνει είτε δια ζώσης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας, είτε από απόσταση, χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα με έναν ισχυρό μηχανισμό αυθεντικοποίησης. Όσον αφορά τις ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του SEnDIng, η κεντρική εκδήλωση είναι το Τελικό Συνέδριο του έργου, το οποίο θα διοργανωθεί διαδικτυακά.