Εκπαιδευτικό υλικό για την οικοδόμηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων

Το έργο SEnDIng έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την οικοδόμηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Ο στόχος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι διττός: (α) να βοηθήσει τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους να οικοδομήσουν τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους που αναπτύσσονται κατά την ακαδημαϊκή και βιωματική μάθηση, (β) να τους προετοιμάσουν για την ενσωμάτωσή τους με δημιουργικό τρόπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και να ενεργούν με συνεργατικό τρόπο.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε (5) ενότητες:

  • Αποτελεσματική επικοινωνία και παρουσίαση (TS-EM1)
  • Διαχείριση αλλαγών (TS-EM2)
  • Ομαδική εργασία (TS-EM3)
  • Καθορισμός στόχων (TS-EM4)
  • Δημιουργική σκέψη (TS-EM5)

Αυτές οι ενότητες εισάγουν τους εκπαιδευόμενους σε ένα πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία και παρουσίαση, την προσαρμογή σε αλλαγές, την ομαδική εργασία, των καθορισμό στόχων και την δημιουργική / πρωτότυπη σκέψη.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.