Проект SEnDIng официално приключи!

Това ще бъде последният бюлетин по Проект SEnDIng, тъй като проектът приключи на 31 януари 2021 г. Университетът в Патра (University of Patras), координиращата организация по проекта, заедно с всички останали партньори, подписаха Меморандум за разбирателство, заявявайки своето намерение да продължат сътрудничеството си в посока постигане на устойчивост на резултатите от SEnDIng, посредством (a) продължаване на поддръжката на основните постигнати резултати (напр. уебсайтът на проекта и MOOC), (b) инкорпориране на програмите за професионално обучение в предлаганите от тях обучения, където това е приложимо, (c) популяризиране на проекта посредством своите мрежи и (d) разработване на последващ проект като продължение на настоящия.

Основните постигнати цели от проекта са, както следва:

  • Създаване на две програми за професионално обучение в областта на Data Science и IoT, с учебна програма, базирана на мултидисциплинарен подход и резултати от обучението, съчетаваща технически знания и умения с трасверсални умения и компетентности.
  • Създаване на 2 референтни модела на знания, умения и компетентности за професионалисти в областта на Data Science и IoT в съответствие с познатите европейски рамки като eCF класификационна рамка (e-Competence Framework) и Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите (the European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).
  • Пилотиране на програми за професионално обучение в три фази (онлайн обучение по Data Science/IoT, онлайн обучение по трансверсални умения и практическо обучение на работното място) и сертифициране на постигнатите резултати от обучението.
  • Разпространяване на постигнатите резултати от проекта към целевите групи и тяхното ангажиране с проекта с цел максимизиране на неговото потенциално въздействие.
  • Предприемане на действия в посока постигане на устойчивост на постигнатите от проекта резултати и тяхното прилагане от съответните заинтересовани страни.

За повече информация, моля прочетете финалния доклад по проекта.